Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020r.
do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 sierpnia 2020r.

10.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20 sierpnia 2020r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020r.

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI

DO AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.z2019 r. poz.1737)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.573.10.2020).

§1

 1. Nabór do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§2 PROWADZONY NABÓR DOTYCZY:

KLASA

ARCHTEKTONICZNA

POLITECHNICZNA

LICZBA MIEJSC

26

26

ROZSZERZENIA

1. Matematyka

2. Historia sztuki

3. Fizyka

1. Matematyka

2. Fizyka

3. Do wyboru: chemia (grupa 13 osobowa) lub biologia (grupa 13 osobowa)

JĘZYK OBCY

język wiodący:

język angielski

dodatkowo:

język angielski w architekturze

drugi język:

język francuski (od podstaw)

język wiodący:

język angielski

dodatkowo:

język angielski w technice

drugi język:

język francuski (od podstaw)

PRZEDMIOTY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Fizyka

 

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język obcy

4. Przedmiot dodatkowy:

· Fizyka lub Chemia* (grupa fiz.-chem.)

· Fizyka lub Biologia* (grupa fiz.-biol.)

*brana jest pod uwagę wyższa ocena

 


§3
Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:

 1. Wniosek (podpisany przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
  - od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  - od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
  1. wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do wglądu),
  5. objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6),
  6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  7. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
  - do 10 lipca 2020r. – o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  - do 4 sierpnia 2020r. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 4 sierpnia 2020 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia 2020 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 12 sierpnia 2020r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły– od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2020r.

Kandydat przyjęty do szkoły dostarcza także następujące dokumenty:

 1. kartę zdrowia;
 2. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia).

§4 Kwalifikowanie kandydatów

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz z matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast wynik przedstawiony w procentach języka z obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen: z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą – maksymalnie można uzyskać 72 punkty.
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, na czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kolejno następujące kryteria:

 1. procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 2. ocena z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty

§5 Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§6 Tryb odwoławczy

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w toku postępowania rekrutacyjnego.

Rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może wnieść w ciągu 3 dni odwołanie do dyrektora szkoły od otrzymanego uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 §7 Dodatkowe rozwiązania

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 4. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Dane osobowe kandydata będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej będzie prowadzić rekrutację na rok szkolny 2020/2021 w ramach ogólnego systemu elektronicznego dla szkół publicznych województwa śląskiego.

Rekrutacja będzie prowadzona do dwóch klas: o profilu politechnicznym oraz o profilu architektonicznym. Limit przyjęć to 52 miejsca, do każdej klasy po 26 osób.

Przedmioty punktowane

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego to:

Klasa politechniczna, grupa mat-fiz-chem:

język polski, matematyka, język obcy (domyślnie angielski), fizyka/chemia – wybór (wyższa ocena)

Klasa politechniczna, grupa mat-fiz-biol:

język polski, matematyka, język obcy (domyślnie angielski), fizyka/biologia – wybór (wyższa ocena)

Klasa architektoniczna:

język polski, matematyka, język obcy (domyślnie angielski), fizyka

 

Profil politechniczny już od pierwszej klasy kładzie nacisk na przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę , chemię i biologię, które stanowią po ukończeniu liceum podstawę przyjęcia na większość wydziałów Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są przez wykładowców akademickich, którzy posiadają również doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową. Zajęcia realizowane są częściowo w grupach, co umożliwi pracę w laboratoriach politechnicznych.

Poszerzenie podstaw programowych pozwoli naszym uczniom na kompleksowe przygotowywanie się do udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

Na profilu politechnicznym prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z programowania oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu naukowym i specjalistycznym.

profil politechniczny
Profil architektoniczny

Profil architektoniczny skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczniów do studiów na kierunku architektonicznym bądź budownictwa.

Kształcenie na tym profilu będzie biegło dwutorowo skupiając się na matematyce jako  przedmiocie wiodącym oraz na pakiecie przedmiotów uzupełniających takich jak rysunek architektoniczny i historia sztuki.

Na tym profilu również zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, którzy posiadają doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową z matematyki.

W ramach profilu prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z zakresu rysunku architektonicznego oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu architektonicznym.