Dnia 11 października 2018 roku w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym odbyły się wybory do pierwszego samorządu, którego kadencja będzie trwała rok.

W głosowaniu wzięło udział 45 osób obecnych w szkole. Pięcioosobowa komisja wyborcza (Wiktoria Siembida, Nikodem Augustyn, Julia Klimanek, Martyna Mach, Julia Kuc) przekazała po podliczeniu głosów zaskakujące nowiny...

W szkole musiała zostać przeprowadzona druga tura wyborów na stanowisko przewodniczącego szkoły, gdyż wynik w wyborach między dwoma kandydatami okazał się być remisowy. Po sprawdzeniu głosów, wszystko było już
pewne – pierwszym przewodniczącym został Jan Pałasz z klasy politechnicznej (IB).
Stanowiska wiceprzewodniczących szkoły objęli Gabriela Urbańczyk oraz Miłosz Krajczok, a sekretarzem szkoły został Adrian Gołofit.

Całemu samorządowi życzymy udanej kadencji i wierzymy w to, że dumnie będą reprezentowali szkołę oraz interesy uczniów w trakcie roku szkolnego 2018/19.

Previous Next

5 października 2018r. odbyła się wycieczka integracyjna klas pierwszych i grona nauczycieli. Wspólnie zdobyliśmy szczyt Błatniej w promieniach jesiennego słońca.

Na szczycie mogliśmy podziwiać panoramę Beskidu Śląskiego, upiec kiełbaski, ogrzać się w cieple ogniska i spędzić wspólnie czas.

Klasa Ib zachęciła wszystkich do zespołowej gry, w czasie której młodzież poznała się głębiej. Było wspaniale!

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 24 września 2018 r. do 26 października 2018 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

  • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
    ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,
    ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,
    ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (liceum lub technikum);
b) stałe zamieszkiwanie w województwie śląskim;
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2017/2018) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33 , tj. obligatoryjnie z matematyki  i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 12 Regulaminu;
d) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2017/2018) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;
e) niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej dziesięciokrotność kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238), tj. 1 300,00 PLN (10 x 130,00 PLN);

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Dodatkowe punkty można zdobyć spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
a) uzyskanie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą wyłącznie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi (w zakresie języków obcych nowożytnych) lub ICT;
b) posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) niepobieranie stypendium w ramach poprzednich edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, tj. w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018;
d) status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2018 r. do czerwca 2019 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Szczegółowe informacje oraz regulamin i dokumenty dostępne są na stronie: https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu-slaskie-inwestujemy-w-talenty---iv-edycja

 

Previous Next

26 września 2018 r. w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku nauczyciele wraz z uczniami przygotowali obchody Europejskiego Dnia Języków. Program zatytułowany „Warto uczyć się języków obcych”  prowadzili Wiktoria z klasy I A i Janek z klasy I B. Jest to święto, które ma długą tradycję, gdyż Rada Europy ustanowiła je 17 lat temu. Główne jego cele, to uświadomienie bogactwa i różnorodności językowej Europy oraz promowanie wielojęzyczności, bo jak powiedział Johann Wolfgang Goethe, poeta niemiecki (bo jemu przypisuje się te słowa): „Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”.