Akademickie Liceum Ogólnokształcące będzie prowadzić rekrutację na rok szkolny 2019/2020 w ramach ogólnego systemu elektronicznego dla szkół publicznych województwa śląskiego - https://slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona do jednego oddziału akademickiego. Limit przyjęć to 32 miejsca. Okres nauki - 3 lata.

W ramach oddziału akademickiego zostaną utworzone dwa profile: politechniczny oraz architektoniczny, każdy z nich po 16 miejsc.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego to język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub chemia lub biologia (pod uwagę brana jest najwyższa ocena).

 

Profil politechniczny już od pierwszej klasy kładzie nacisk na przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę , chemię i biologię, które stanowią po ukończeniu liceum podstawę przyjęcia na większość wydziałów Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są przez wykładowców akademickich, którzy posiadają również doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową. Zajęcia realizowane są częściowo w grupach, co umożliwi pracę w laboratoriach politechnicznych.

Poszerzenie podstaw programowych pozwoli naszym uczniom na kompleksowe przygotowywanie się do udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

Na profilu politechnicznym prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z programowania oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu naukowym i specjalistycznym.

profil politechniczny
Profil architektoniczny

Profil architektoniczny skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczniów do studiów na kierunku architektonicznym bądź budownictwa.

Kształcenie na tym profilu będzie biegło dwutorowo skupiając się na matematyce jako  przedmiocie wiodącym oraz na pakiecie przedmiotów uzupełniających takich jak rysunek architektoniczny i historia sztuki.

Na tym profilu również zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, którzy posiadają doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową z matematyki.

W ramach profilu prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z zakresu rysunku architektonicznego oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu architektonicznym.

 

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Załączniki:
Pobierz plik (decyzja_szkoly-ponadgimn_2019_20.pdf)Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018[Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum]343 kB
Pobierz plik (decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana.pdf)Decyzja Nr OA-OR.110.1.5.2019[Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum]553 kB
Pobierz plik (zal_decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana-2-1.pdf)Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.5.2019[ ]1209 kB
Pobierz plik (zal_szkoly_ponadgimn_2019_20_1.pdf)Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.23.2018[ ]1303 kB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rozp-MEN-G-D20170586.pdf)Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017[ ]113 kB

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.                    

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.

2.                    

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 

------------------------------

3.                    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r. 

do 5 sierpnia 2019 r.

4.                    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

5.                   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

6.                   

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

7.                   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

8.                   

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.