Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej (Rybnik, Kościuszki 54)

- spotkanie z wychowawcami

- zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole

- zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

- test kwalifikacyjny z języka angielskiego dla klas pierwszych

11.09.2019 godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej

- zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów regulujących pracę szkoły

- przyjęcie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu pracy pedagoga szkolnego.

11.09.2019 godz. 17.00

Spotkanie rodziców uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami, wybór Rady Rodziców

26.09.2019

Europejski Dzień Języków Obcych

14.10.2019

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.11.2019

Uroczystości związane z Dniem Niepodległości

22.11.2019

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

Godz. 17.00-18.00 - indywidualne konsultacje dla rodziców.

6.12.2019

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr

20.12.2019

Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

20.12.2019

Szkolne spotkanie opłatkowe (lekcje skrócone)

23.12.2019 – 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

8.01.2020 godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna

13-26.01.2020

Ferie zimowe

27.01.2020

Rozpoczęcie drugiego semestru

29.01.2020 godz. 15.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

29.01.2020 godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

1.04.2020 godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej

1.04.2020 godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

3.04.2020 (sobota)

DZIEŃ OTWARTY

6-8.04.2020

Rekolekcje wielkopostne

9-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

27.05.2019 godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

11.06.2019

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

19.06.2019

Zakończenie klasyfikacji rocznej

24.06.2019 godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06 – 31.08.2020

FERIE LETNIE

1.07.2020 godz. 10.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

 • 31 października 2019 (czwartek)
 • 2-3 stycznia 2020 (czwartek -piątek)
 • 12 czerwca 2020 (piątek)  

Kształcenie specjalne

Uczniowie z niepełnosprawnością mają pełne prawo do kształcenia się w środowisku rówieśniczym. Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy, do potrzeb uczniów, które wynikają z diagnozy oraz orzeczenia.

            Szkoła dwa razy w roku szkolnym prowadzi wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka (WOPFU), aby systematycznie ewaluować podejmowane działania oraz na bieżąco dostosowywać formy pomocy tak, by dziecko mogło jak najlepiej się rozwijać. Dyrektor szkoły informuje rodziców o terminie, w których odbywa się zebranie zespołu dokonującego tej oceny. Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu zespołu.

            W momencie, gdy uczeń zostaje objęty kształceniem specjalnym, szkoła rozpoczyna proces przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Szkoła planuje odpowiednie oddziaływania wobec uczniów, ale też w zakresie współpracy z rodzicami. Dyrektor informuje rodziców o terminie spotkania zespołu opracowującego IPET, aby rodzice mogli uczestniczyć w spotkaniu tego zespołu. Program IPET może być modyfikowany w dowolnym momencie edukacji ucznia.

            W ramach nauki w szkole uczniowie z niepełnosprawnością korzystają z dwóch godzin rewalidacji ze specjalistą, zgodnie z rodzajem niepełnosprawności i potrzebami rozwojowymi. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym mają możliwość korzystać także z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            Z uwagi o komfort nauki i kształtowanie środowiska szkolnego tak, aby nasi uczniowie mogli jak najbardziej optymalnie się rozwijać i rozwijać swoją samodzielność, szkoła zatrudnia nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasach, do których uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością. Zadaniem nauczyciela współorganizującego kształcenie jest wspieranie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju, ale również podejmowanie działań w całej klasie oraz wśród innych uczniów – jest to podyktowane chęcią zadbania o jak najlepsze wsparcie dla ucznia z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania w klasie i szkole.

Nauczanie indywidualne

            Nauczanie indywidualne dotyczy uczniów, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą realizować obowiązku szkolnego na terenie szkoły. Uczniowie uczą się wtedy w domu, a gdy ich stan zdrowia jest na tyle dobry, że mogą wrócić do szkoły, orzeczenie o nauczaniu indywidualnym się zawiesza.

            Jeśli stan zdrowia uczniów pozwala na uczęszczanie do szkoły, ale występują pewne trudności zdrowotne (fizyczne, psychiczne) czy w zachowaniu, uczniowie mogą mieć dostosowane warunki prowadzenia zajęć, w tym oddzielnie od klasy, w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Taka forma pomocy dziecku zostaje wdrożona, kiedy wszystkie inne formy pomocy nie są wystarczające.

            Uczniowie z niepełnosprawnościami nie muszą być objęci nauczaniem indywidualnym, aby korzystać z nauki w mniejszej grupie osób, o ile wynika to z potrzeb dziecka, diagnozy oraz zostaje uwzględnione w IPET.          

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

            Uczniowie obejmowani są pomocą psychologiczno-pedagogiczną na wniosek (w tym ustny) wielu osób, w tym m.in.: nauczycieli, wychowawcy, specjalistów, rodziców, opinii, ale również samych uczniów. Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadza wiele różnych form pomocy. Nasi uczniowie mogą korzystać z zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji i porad.

            Szkoła na bieżąco będzie prowadzić szeroko zakrojone globalne działania pomocowe. Zamierzamy kształtować u naszych uczniów umiejętności uczenia się, chcemy szkolić radę pedagogiczną w tym zakresie, organizować będziemy ćwiczenia oraz zadania domowe oparte o techniki efektywnej nauki. Podobne działania podejmowane będą w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

Kształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna regulowana jest poprzez następujące dokumenty*:

 • 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1578)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz.1113)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) – czas trwania zajęć rewalidacyjnych, organizacja oddziałów specjalnych, integracyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 204 z późn zm.) – tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 703) – tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017r. poz. 1616)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1656)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r., poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r., poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1643)
Załączniki:
Pobierz plik (plakat_edukacja-wlaczajaca_men.pdf)Plakat MEN - edukacja włączająca[ ]282 kB

Rok szkolny 2018/2019


3.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
- spotkanie z wychowawcami
- zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole
- zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
- test kwalifikacyjny z języka angielskiego

4.09.2018
godz. 13.00

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (Aula A, Konarskiego 18b, Gliwice)

11.09.2018
godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej
- zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów regulujących pracę szkoły
- przyjęcie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu pracy pedagoga szkolnego.

11.09.2018
godz. 17.00

Spotkanie rodziców uczniów z dyrektorem szkoły i wychowawcami, wybór Rady Rodziców

26.09.2018

Europejski Dzień Języków Obcych

12.10.2018

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

9.11.2018

Uroczystości związane z Dniem Niepodległości

22.11.2018

Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.
Godz. 17.00-18.00 - indywidualne konsultacje dla rodziców.

6.12.2018

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr

20.12.2018

Zakończenie klasyfikacji za pierwszy semestr

21.12.2018

Szkolne spotkanie opłatkowe (lekcje skrócone)

23.12.2018 – 31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

3.01.2019

Rozpoczęcie drugiego semestru

3.01.2019
godz. 15.20

Konferencja klasyfikacyjna

10.01.2019
godz. 15.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

10.01.2019
godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami

11-24.02.2019

Ferie zimowe

18-20.03.2019

Rekolekcje wielkopostne

11.04.2019
godz. 15.00

Konferencja Rady Pedagogicznej

13.04.2019 (sobota)

DZIEŃ OTWARTY

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

20.05.2019
godz. 17.00

Spotkanie rodziców z wychowawcami
Przekazanie rodzicom przez wychowawców informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych.
Indywidualne konsultacje dla rodziców.

3.06.2019

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

17.06.2019

Zakończenie klasyfikacji rocznej

18.06.2019
godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna

19.06.2019

Dzień Sportu

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06 – 31.08.2019

FERIE LETNIE

24.06.2019
godz. 10.00

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

 • 2 listopada 2018 (piątek)
 • 2 stycznia 2019 (środa)
 • 2 maja 2019 (czwartek)