Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

------------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca 2020 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

10 lipca 2020 r.

14 sierpnia 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 lipca 2020 r.

do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2020 r. do godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

21 lipca 2020 r

24 sierpnia 2020 r.

9.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

do 22 lipca 2020 r.

 

do 25 sierpnia 2020 r.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 28 lipca 2020 r.

 

do 31 sierpnia 2020 r.

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.